Mẫu hợp đồng vận chuyển đường biển mới nhất 2023

lượt xem

Khi sử dụng dịch vụ vận chuyển hàng hóa theo đường biển thì việc làm hợp đồng là vô cùng cần thiết để cả khách hàng và đơn vị cung cấp dịch vụ thực hiện theo đúng các cam kết giúp cho công việc diễn ra thuận lợi hơn. Hãy cùng tham khảo mẫu hợp đồng vận chuyển đường biển mới nhất 2023 dưới đây nhé.

Mẫu hợp đồng vận chuyển đường biển mới nhất 2023

Mẫu hợp đồng vận chuyển đường biển 1

Mẫu hợp đồng vận chuyển đường biển mới nhất 2023

Theo Điều 146 của Bộ luật hàng hải năm 2015 đã quy định hợp đồng vận chuyển theo đường biển cần phải được thực hiện bằng văn bản giữa các chủ thể. Hợp đồng cần phải cung cấp đầy đủ các thông tin về dịch vụ, khách hàng và đơn vị cung cấp dịch vụ, điển hình như mẫu sau:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày…tháng… năm…

HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA BẰNG ĐƯỜNG BIỂN

Số:…./…

Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Luật Thương mại năm 2005;

Căn cứ Luật Giao thông đường thuỷ nội địa năm 2004 sửa đổi năm 2014;

Căn cứ Thông tư số 83/2014/TT-BGTVT quy định về vận tải hành khách, hành lý, bao gửi trên đường thủy nội địa;

Căn cứ các quy định liên quan khác;

Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai bên.

Hôm nay, ngày…tháng…năm…. tại địa chỉ ……………………………….

Chúng tôi gồm:

BÊN A (BÊN VẬN CHUYỂN):

Tên doanh nghiệp:…………………………………………………………

Mã số doanh nghiệp/ Mã số thuế:…………………………………………

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/ mã số thuế): ………………………………………………

Ngày cấp: …../…../…….. Nơi cấp:……………………………………….

Địa chỉ trụ sở chính:……………………………………………………….

Người đại diện theo pháp luật:…………………………………………….

Chức danh:…………………………………………………………………

Số tài khoản: ………………………………………………………………

Tại Ngân hàng: ………………………………………………………..

BÊN B (BÊN THUÊ VẬN CHUYỂN):

Tên doanh nghiệp:…………………………………………………………………

Mã số doanh nghiệp/ Mã số thuế:……………………………………..

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/ mã số thuế): ……………………………………………

Ngày cấp: …../…../…….. Nơi cấp: ……………………………………

Địa chỉ trụ sở chính:……………………………………………………

Người đại diện theo pháp luật:………………………………………..

Chức danh:……………………………………………………………..

Số tài khoản: ……………………………………………………………

Tại Ngân hàng: ……………………………………………………….

Ông/ Bà:………………………………………..…Giới tính: ………..

Sinh ngày:……………..Dân tộc:………………..Quốc tịch:…………

CMND/CCCD số:……….Ngày cấp:………… Nơi cấp:……………

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………

Địa chỉ hiện tại:………………………………………………………

Số điện thoại liên hệ:……………… Email:…………………………

ĐIỀU 1: HÀNG HOÁ VẬN CHUYỂN

Bên B thuê bên A vận chuyển ……………. với nội dung cụ thể sau:

Loại hàng hoá:………………………………………………………

Số lượng:……………………………………………………………

Khối lượng:…………………………………………………………

Xuất xứ:………………………………………………………………

Giấy chứng nhận nguồn gốc, xuất xứ (nếu cần):……………………

ĐIỀU 2: THÔNG TIN VỀ GIAO NHẬN CỦA BÊN B

 1. Thời gian giao hàng: …giờ ngày…/…/…
 2. Địa điểm giao hàng:…………………………………………….
 3. Người đại diện giao hàng của bên B:

Ông/ Bà:………………………… Giới tính: ………………………

Sinh ngày:… …..Dân tộc:………………..Quốc tịch:………………

CMND/CCCD số:…………………………………………………

Ngày cấp:………………Nơi cấp:…………………………………

Hộ khẩu thường trú:………………………………………………

Địa chỉ hiện tại:…………………………………………………

Số điện thoại liên hệ:……… …..…Email:………………………

 1. Thời hạn nhận hàng là trước…giờ ngày…/…/…
 2. Địa điểm nhận hàng:…………………………………………
 3. Người đại diện nhận hàng của bên B:

Ông/ Bà:……………………… …..…Giới tính: ………………

Sinh ngày:………..Dân tộc:……… …..Quốc tịch:………………

CMND/CCCD số:…………………………………………………

Ngày cấp:………………Nơi cấp:……………… ……………….

Hộ khẩu thường trú:………………………………………………

Địa chỉ hiện tại:…………………………………………………..

Số điện thoại liên hệ:………………..…Email:…………………

ĐIỀU 3: PHƯƠNG THỨC VẬN CHUYỂN

 1. Bên A gửi phương án và lộ trình vận chuyển tối ưu phù hợp nhất cho bên B trước …giờ ngày…/…/…
 2. Hai bên nhất trí vận chuyển hàng hoá tại Điều 1 hợp đồng với nội dung cụ thể sau:
 • Vận chuyển bằng: đường thuỷ
 • Phương tiện vận chuyển:……………………………………
 • Động cơ tổng công suất:…………….mã lực
 • Trọng tải (đối với phương tiện không có động cơ):…………………
 • Sức chứa:……………………………………………
 • Số lượng phương tiện:………………………………………………
 1. Bên A có trách nhiệm kỹ thuật cho phương tiện vận chuyển để đảm bảo quá trình vận chuyển trong thời gian từ ngày…/…/… đến ngày…/…/…

ĐIỀU 4: CHỨNG TỪ VẬN CHUYỂN HÀNG HOÁ:

 1. Bên A có trách nhiệm yêu cầu bên B chuẩn bị hoá đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hoá; thông tin, dữ liệu, sổ sách, chứng từ về khối lượng đang vận chuyển.
 2. Bên A phải chuẩn bị đầy đủ giấy tờ cho phương tiện đi lại hợp lệ trên tuyến giao thông đó để vận tải số hàng hóa đã thỏa thuận như trên và chịu mọi hậu quả về giấy tờ pháp lý của phương tiện vận tải.

ĐIỀU 5: THANH TOÁN

 1. Bên A đồng ý vận chuyển hàng hóa cho bên B với giá ………VNĐ (Bằng chữ:…………………Việt Nam Đồng)
 2. Chi phí phụ bên B phải thanh toán cho bên A là:
 • Chi phí điều tàu một số quãng đường không chở hàng là ….đồng/ km.
 • Cước qua phà là …………… đồng.
 • Chi phí chuyển tải là …………… đồng.
 • Phí tổn vật dụng che chắn hàng hoá là ………….. đồng.
 • Giá chênh lệch nhiên liệu tổng cộng là ………….. đồng.
 • Lệ phí bến đỗ phương tiện là …………… đồng.
 • Cảng phí …………… đồng.
 • Hoa tiêu phí ………….. đồng.
 1. Tổng số tiền bên B phải thanh toán cho bên A là ………VNĐ (Bằng chữ:…………………Việt Nam Đồng)
 2. Nếu không có thoả thuận khác, bên B sẽ thanh toán cho bên A thành 02 làn:
 • Lần 1: Sau khi hợp đồng này có hiệu lực, bên B sẽ thanh toán trước cho bên A …% tổng chi phí;
 • Lần 2: Sau khi bên A bàn giao hàng hóa cho bên B theo đúng thoả thuận, bên B sẽ thanh toán cho bên A …% tổng chi phí còn lại.
 1. Hình thức thanh toán: Tiền mặt/ Chuyển khoản
 2. Tài khoản (nếu cần):
 • Chủ tài khoản:
 • Số tài khoản:
 • Tại Ngân hàng:
 • Mẫu hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển

ĐIỀU 6: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ BÊN A

 1. Quyền của bên bên A
 • Yêu cầu bên B cung cấp các thông tin cần thiết về hàng hoá để ghi vào giấy vận chuyển và có quyền kiểm tra tính xác thực của các thông tin đó.
 • Yêu cầu bên B thanh toán đủ cước phí vận tải và các chi phí phát sinh; yêu cầu bên B bồi thường thiệt hại do vi phạm thỏa thuận trong hợp đồng.
 • Dỡ hàng hoá trên phương tiện xuống và đặt đúng nơi bên B yêu cầu.

ĐIỀU 7: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ BÊN B

 • Từ chối xếp hàng hóa lên phương tiện mà bên A đã bố trí nếu phương tiện không phù hợp để vận tải loại hàng hoá đã thoả thuận trong hợp đồng.
 • Yêu cầu bên A giao hàng hóa đúng địa điểm, thời gian đã thoả thuận trong hợp đồng.
 • Nhận và kiểm tra hàng hoá nhận được theo giấy vận chuyển

ĐIỀU 8: MỨC PHẠT VI PHẠM HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN

 • Trường hợp một trong hai bên vi phạm nghĩa vụ thời gian giao nhận thì phải bồi thường cho bên còn lại …% giá trị hợp đồng.
 • Trường hợp một trong hai bên vi phạm nghĩa vụ thanh toán thì phải bồi thường cho bên còn lại …% giá trị hợp đồng.

Các bên cam kết thực hiện đầy đủ các điều khoản của hợp đồng.

Hợp đồng này gồm …. trang được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

CHỮ KÝ CÁC BÊN

BÊN VẬN CHUYỂN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN THUÊ VẬN CHUYỂN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Những điều cần lưu ý khi làm hợp đồng vận chuyển đường biển

Nhằm đảm bảo tính pháp lý và sự hiệu quả của hợp đồng vận chuyển đường biển thì khi thực hiện, bạn cần lưu ý một số điều như sau:

Mẫu hợp đồng vận chuyển đường biển 2

Những điều cần lưu ý khi làm hợp đồng vận chuyển đường biển

 • Cả 2 bên là khách hàng và công ty cung cấp dịch vụ vận chuyển cần phải đọc kỹ và điền đầy đủ các thông tin trong hợp đồng.
 • Tất cả các thông tin đã ghi trong hợp đồng vận chuyển cần đảm bảo tính chính xác và phù hợp.
 • Khi đã thực hiện ký kết hợp đồng vận chuyển đường biển thì cả 2 bên cần phải thực hiện đúng theo những quyền và nghĩa vụ của mình.
 • Trong trường hợp xảy ra tranh chấp và rủi ro thì hợp đồng chính là căn cứ để đưa ra phương án giải quyết phù hợp nên cả 2 bên cần phải thống nhất kỹ các điều khoản trong hợp đồng trước khi ký kết.

Trên đây là chia sẻ về mẫu hợp đồng vận chuyển đường biển mới nhất 2023, hy vọng đã giúp bạn nắm được các thông tin hữu ích. Ngoài ra, nếu như bạn cần tư vấn về các dịch vụ vận chuyển hàng hóa giá rẻ, chất lượng thì hãy liên hệ ngay với Vận Chuyển Bình Dương để được hỗ trợ nhanh chóng nhất nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *